+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h
IFRS 16 - Thuê tài sản

IFRS 16 - Thuê tài sản

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 Thuê tài sản (IFRS 16) gồm các đoạn 1–103 và các phụ lục A–D. Tất cả các đoạn ...

IAS 01 - Trình bày báo cáo tài chính

IAS 01 - Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực này quy định cơ sở cho việc trình bày các báo cáo tài chính cho mục đích chung nhằm đảm bảo khả năng so sánh ...