+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM TÀI CHÍNH LÀ LÚC GẦN ĐẾN HẠN CÁC TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾT THÚC NIÊN ĐỘ.

Việc ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính cũng ít nhiều gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật, áp dụng và tuân thủ pháp luật. Phòng tư vấn thuế và chính sách của THT xin đưa ra hướng dẫn trong một số trường hợp hay gặp:

 1. Trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng và làm việc ở 2 nơi trở lên trong 1 năm thì có được ủy quyền cho tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay hay không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên trong năm nếu thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN thì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, chứ không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thay.

Trường hợp tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân “đã lỡ” quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân thì: Căn cứ Công văn 527/CT-TTHT năm 2017, cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.”

 1. Quyết toán thuế TNCN như thế nào đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam vừa có thu nhập tại nước ngoài vừa có thu nhập tại Việt Nam?

Căn cứ Công văn 62383/CT-TTHT năm 2017, “Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.”

 1. Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế TNCN cho nhân viên đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thuế hay không?

Theo Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi thuộc một trong các trường hợp sau: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Vì cá nhân nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thuế TNCN nên cá nhân này không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN mà phải tự đi quyết toán thuế.

 1. Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Theo Công văn số 5749/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN, người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp trong 7 trường hợp sau:

 • Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc tại doanh nghiệp đó.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp.
 • Người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).
 • Người lao động chưa đăng ký mã số thuế.
 •  Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà người lao động tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Nếu quý vị có thắc mắc bất kỳ vấn đề nào liên quan chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT, bộ phận dịch vụ tư vấn thuế và chính sách chúng tôi sẽ giải đáp.

- Như Quỳnh -

-----------------------------------------------------------------


Tin Khác