+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Tổng Cục thuế ban hành công văn 6033/TCT ngày 29/12/2023 hướng dẫn về việc kê khai, nộp Thuế nhà thầu nước ngoài liên qian đến Tiktok.

Tổng cục thuế nhận được Công văn số 5134/CTHPH ngày 22/09/2023 của Cục thuế TP. Hải Phòng đề nghị hướng dẫn vướng mắc liên quan tới việc kê khai, nộp thuế nhà thầu. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Trường hợp Tiktok Pte. Ltd đã đăng ký thuế trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì Tiktok Pte. Ltd có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định.
  • Trường hợp Công ty TNHH Daesun Vina đã thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay co Tiktok Pte. Ltd thì Tiktok  Pte. Ltd được trừ doanh thu bên Viện Nam đã khấu trừ, nộp thay theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tin Khác