+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 Thuê tài sản (IFRS 16) gồm các đoạn 1–103 và các phụ lục A–D. Tất cả các đoạn có giá trị như nhau. Các đoạn được in đậm nêu ra các nguyên tắc cơ bản. Các thuật ngữ được định nghĩa trong Phụ lục A được in nghiêng khi chúng xuất hiện lần đầu tiên trong Chuẩn mực. Các định nghĩa về các thuật ngữ khác được đưa ra trong Bộ thuật ngữ trong các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Chuẩn mực nên được đọc hiểu trong bối cảnh liên quan đến mục tiêu, Cơ sở cho các kết luận, Lời mở đầu của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và Khung khái niệm báo cáo tài chính. IAS 8 Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót, cung cấp cơ sở để lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán trong trường hợp không hướng dẫn rõ ràng.

 

 

 

IFRS 16 - Thuê tài sản

 

Vào tháng 4 năm 2001, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (Ủy ban) đã thông qua IAS 17 Thuê tài sản, trước đây đã được Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành lần đầu vào tháng 12 năm 1997. IAS 17 Thuê tài sản thay thế cho IAS 17 Kế toán thuê tài sản đã được ban hành vào tháng 9 năm 1982.

Vào tháng 4 năm 2001, Ủy ban đã ban hành SIC-15 Thuê hoạt động - Các ưu đãi, được Ủy ban Giải thích Chuẩn mực (SIC) của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) ban hành lần đầu vào tháng 12 năm 1998.

Vào tháng 12 năm 2001, Ủy ban đã ban hành SIC-27 Đánh giá bản chất của giao dịch liên quan đến hình thức pháp lý của thuê tài sản. SIC-27 đầu tiên được xây dựng bởi SIC để đưa ra hướng dẫn về các nội dung, trong đó bao gồm việc xác định liệu một thỏa thuận liên quan đến hình thức pháp lý của giao dịch thuê tài sản có đáp ứng định nghĩa của thuê tài sản theo IAS 17 hay không.

Vào tháng 12 năm 2003, Ủy ban đã ban hành IAS 17 sửa đổi là một phần chương trình khởi đầu của các dự án kỹ thuật.

Vào tháng 12 năm 2004, Ủy ban đã ban hành IFRIC 4 Xác định liệu một thỏa thuận có bao gồm thuê tài sản hay không. Ủy ban diễn giải đã xây dựng bản Hướng dẫn để xác định liệu giao dịch không có hình thức pháp lý của thuê tài sản nhưng có chuyển giao quyền sử dụng một tài sản để đổi lại một hoặc nhiều khoản thanh toán có là (hoặc bao gồm) giao dịch thuê tài sản phải được kế toán theo IAS 17 hay không.

Vào tháng 1 năm 2016, Ủy ban đã ban hành IFRS 16 Thuê tài sản. IFRS 16 thay thế cho IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 và SIC-27. IFRS 16 quy định nguyên tắc ghi nhận, đo lường, trình bày và thuyết minh  đối với giao dịch thuê tài sản.

Các Chuẩn mực khác đã thực hiện một số sửa đổi nhỏ là hệ quả của IFRS 16, bao gồm các thay đổi để tham chiếu đến Khung khái niệm trong các chuẩn mực IFRS (được ban hành tháng 3 năm 2018).


NỘI DUNG

 

 

từ đoạn

CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 16 THUÊ TÀI SẢN

 

MỤC TIÊU

1

PHẠM VI

3

NGOẠI TRỪ GHI NHẬN

5

NHẬN BIẾT GIAO DỊCH THUÊ TÀI SẢN

9

Tách biệt các cấu phần của hợp đồng

12

THỜI HẠN THUÊ

18

BÊN ĐI THUÊ

22

Ghi nhận             

22

Đo lường

22

Trình bày

47

Thuyết minh

51

BÊN CHO THUÊ

61

Phân loại thuê tài sản

61

Thuê tài chính

67

Thuê hoạt động

81

Thuyết minh

89

GIAO DỊCH BÁN VÀ THUÊ LẠI

98

Đánh giá liệu việc chuyển giao tài sản có phải là một giao dịch bán tài sản hay không

99

PHỤ LỤC

 

A Định nghĩa các thuật ngữ

 

B Hướng dẫn áp dụng

 

C Ngày hiệu lực và chuyển tiếp

 

D Sửa đổi cho các Chuẩn mực khác

 

PHÊ DUYỆT BỞI ỦY BAN ĐỐI VỚI IFRS 16 THUÊ TÀI SẢN, PHÁT HÀNH THÁNG 1/2016

 

 

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 Thuê tài sản (IFRS 16) gồm các đoạn 1–103 và các phụ lục A–D. Tất cả các đoạn có giá trị như nhau. Các đoạn được in đậm nêu ra các nguyên tắc cơ bản. Các thuật ngữ được định nghĩa trong Phụ lục A được in nghiêng khi chúng xuất hiện lần đầu tiên trong Chuẩn mực. Các định nghĩa về các thuật ngữ khác được đưa ra trong Bộ thuật ngữ trong các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Chuẩn mực nên được đọc hiểu trong bối cảnh liên quan đến mục tiêu, Cơ sở cho các kết luận, Lời mở đầu của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tếKhung khái niệm báo cáo tài chính. IAS 8 Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót, cung cấp cơ sở để lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán trong trường hợp không hướng dẫn rõ ràng.

 

 

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế số 16

Thuê tài sản

 

Mục tiêu