+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài có cần xuất hóa đơn GTGT không?

Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Điều 5, khoản 1- Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/09/2014- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
 
a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:  
-          Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
-          Hoạt động vận tải quốc tế;
-          Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:
-          Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
-          Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”
 
- Căn cứ Điều 3, khoản 7 – Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/09/2014, về việc sửa đổi khoản 4 Điều 16 -  Thông tư số 219/2013/TT-BTC về Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu - như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
Tóm lại, từ ngày 01/09/2014 trở đi, kể từ khi Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực thì, việc xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu cụ thể như sau:
 
 
Xuất khẩu nước ngoài
Xuất khẩu vào khu chế xuất, khu phi thuế quan
PP trực tiếp
Lập Hóa đơn bán hàng
Lập Hóa đơn bán hàng
PP khấu trừ
Lập Hóa đơn thương mại
Lập Hóa đơn GTGT, dòng thuế suất ghi 0%

  • Nếu doanh nghiệp đăng ký khấu trừ thuế theo phương pháp trực tiếp, khi xuất khẩu sang nước ngoài và xuất khẩu vào khu chế xuất, khu phi thuế quan, doanh nghiệp lập hóa đơn bán hàng
  • Nếu doanh nghiệp đăng ký khấu trừ thuế theo phương pháp khấu trừ :

+ Khi xuất khẩu sang nước ngoài, doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại

+ Khi xuất khẩu vào khu chế xuất, khu phi thuế quan, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất ghi 0% 


Lưu ý
 : trước ngày 01/09/2014, căn cứ theo TT 39/TT-BTC, doanh nghiệp khấu trừ thuế theo PP khấu trừ, khi xuất khẩu hàng sang nước ngoài vẫn phải lập Hóa đơn GTGT, dòng thuế suất ghi 0%.


Cần thêm thông tin khác, quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN NOW
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 03, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
MST: 
0316268356 | Tel: 028 2269 1357

Tin Khác