+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Tên văn bản: Công văn 1585/TCT-CS Ngày hiệu lực: 16/5/2022 Cơ quan ban hành: Tổng Cục thuế

Theo Công văn 1585/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 16/05/2022, thì khi doanh
nghiệp khi thực hiện việc tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị nhận tài trợ thì
phải lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế GTGT đầu ra theo giá tính thuế GTGT của sản
phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động tài trợ (tham khảo
tới công văn số 4120/TCT-CS ngày 27/10/2021 của Tổng cục Thuế). Đồng thời công văn
cũng nêu rõ về việc theo quy định hiện hành về thuế TNDN, không có quy định cho tính vào
chi phí được trừ thuế TNDN đối với khoản tiền thuế GTGT không thu được trên hóa đơn tài
trợ bằng hiện vật như nêu trên. Do vậy, doanh nghiệp cần xem xét và điều chỉnh số tiền thuế
GTGT đối với tài trợ bằng hiện vật (nếu có)

Đồng thời, theo Công văn 438/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 16/02/2022, Tổng
cục Thuế cũng đôn đốc các Cục Thuế thực hiện việc kiểm tra và xác minh về các khoản chi
phí tài trợ phòng chống dịch Covid-19 mà doanh nghiệp đã thực chi để ngăn chặn hành vi lợi
dụng chính sách.

Tin Khác