+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Các dịch vụ về kế toán mà NOW đang cung cấp rất đa dạng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà các dịch vụ NOW cung cấp có thể bao gồm như sau:

·       Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp;

·       Rà soát, phân tích, hoàn thiện bộ máy kế toán đã có sẵn phù hợp hơn;

·       Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ;

·       Hướng dẫn lập chứng từ kế toán;

·       Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế toán, hạch toán kế toán;

·       Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo hợp nhất;

·       Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;