+84 28 2269 1357
now@now.ac.vn
T2 - T6 : 8h - 17h

Cục thuế Quảng Ninh ban hành công văn 970/CTQNI ngày 26/01/2024 hướng dẫn về nguyên giá, thuế GTGT đầu vào và thu nhâp khác khi tính thuế TNDN khi mua TSCĐ bằng voucher

 Cục thuế Quảng Ninh ban hành công văn 970/CTQNI ngày 26/01/2024 hướng dẫn về nguyên giá, thuế GTGT đầu vào và thu nhâp khác khi tính thuế TNDN khi mua TSCĐ bằng voucher:

Trường hợp Công ty mua xe ô tô được tặng voucher thanh toán thì thực hiện như sau:

  • Về thuế GTGT: Trường hợp tài sản cố định sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì Công ty được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn mua tài sản cố định.
  • Về thuế TNDN: Khi nhận được voucher thanh toán, Công ty hạch toán phần giá trị bằng tiền vào thu nhập khác theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
  • Về nguyên giá tài sản cố định: Là giá mua thực tế phải trả cộng các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tin Khác